Onze school vindt goed contact met ouders belangrijk. Wanneer u uw kind bij ons op school aanmeldt, doet u dat o.a. omdat u de school vertrouwt. U vertrouwt erop dat de leerkrachten hun best zullen doen om de ontwikkeling van uw kind, binnen een goed leef- en werkklimaat, te stimuleren. Bovendien wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van uw kind en van uw school. Ja, uw school, want wij vinden het belangrijk dat ouders gemakkelijk de school binnen kunnen lopen uit belangstelling voor hun kind, om vragen te stellen aan leerkrachten of om mee te helpen bij allerlei zaken. Een goed contact tussen school en ouders werkt positief op het welbevinden en de prestaties van kinderen. We willen daarom een open school zijn en vinden het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen in school. Samen met u hebben we hetzelfde doel: een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind.

Ouderraad (OR)

De Ontdekking heeft een actieve ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar. Heeft u interesse in een plaats in de OR? Spreek dan één van de leden aan, of geef het aan bij de directeur.

ORdeontdekking@ultiemonderwijs.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van De Ontdekking behartigt de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn zij een sparringpartner voor de directeur en nemen ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden. De MR heeft over beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden.

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u eens een vergadering bijwonen dan kunt u met de MR in contact komen door een mail te sturen naar: MRdeontdekking@ultiemonderwijs.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.